20 August 2021 to 20 September 2021
Asia/Bangkok timezone

Instructions in Thai

คำแนะนำการส่งข้อเสนอขอใช้งานเครือข่ายกล้องโทรทรรศน์ทางไกลอัตโนมัติ

ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย สำหรับขอใช้เครือข่ายกล้องโทรทรรศน์ทางไกลอัตโนมัติ (Thai Robotic Telescopes หรือ TRTs) สำหรับรอบสังเกตการณ์ที่ 9A ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2021 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2021 

กำหนดส่ง 20 กันยายน 2021 เวลา 11:59 น. (เช้า)

 

หมายเหตุ
- กล้องโทรทรรศน์ทางไกลอัตโนมัติ ณ หอดูดาวเกาเหมยกู่ (GMGO) อยู่ในระหว่างการซ่อมบำรุง โดยคาดการณ์ว่าจะใช้เวลาประมาณสองเดือน (สิงหาคมถึงกันยายน) และกล้องโทรทรรศน์จะสามารถกลับมาใช้งานได้ในเดือนตุลาคม ทั้งนี้ ผู้ส่งข้อเสนอขอใช้งานกล้องโปรดพิจารณาว่าอาจเกิดความไม่แน่นอนในการซ่อมบำรุงและอาจมีความล่าช้ากว่ากำหนดได้

- กล้องโทรทรรศน์ทางไกลอัตโนมัติ ณ หอดูดาวเซียร่ารีโมท (SRO) สามารถใช้งานได้แล้วกับฟิลเตอร์มาตรฐาน UBVRI
- สำหรับวัตถุที่ไม่สามารถคาดการณ์เวลาสังเกตการณ์ได้ (Target of Opportunity: ToO) ผู้ส่งข้อเสนอโครงการ สามารถส่งข้อเสนอนอกกำหนดส่งปกติได้ โดยสามารถส่งข้อเสนอได้ทุกเวลา แต่วัตถุทั่วไปจะต้องส่งข้อเสนอตามกำหนดส่งที่ระบุเท่านั้น
- ครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาสามารถส่งข้อเสนอโครงการนอกกำหนดส่งที่ระบุได้หากมีความจำเป็น แต่ทั้งนี้ หากเป็นไปได้ควรส่งข้อเสนอตามกำหนดส่งที่ระบุ และควรติดต่อที่ปรึกษาโครงการวิจัยจาก สดร. ก่อนส่งข้อเสนอโครงการ
- ในการพิจารณาอนุมัติข้อเสนอโครงการ คณะกรรมการพิจารณาเวลาใช้งานกล้องโทรทรรศน์ (TAC) จะนำประวัติผลงานวิจัย และผลการใช้งานกล้องโทรทรรศน์ TRTs ของ สดร. ของผู้ส่งข้อเสนอมาพิจารณาด้วย ผู้ส่งข้อเสนอที่เคยใช้งานกล้อง TRTs ของ สดร. โปรดกรอกรายละเอียดดังกล่าวลงในหัวข้อ C) และ G) ในส่วน “Description of the proposed project” ของแบบฟอร์มข้อเสนอออนไลน์ด้วย
- ผู้ส่งข้อเสนอต้องอ่านคู่มือการใช้งานอย่างละเอียดถี่ถ้วนก่อนส่งข้อเสนอโครงการ และต้องกรอกข้อมูลด้วยความละเอียดถี่ถ้วนที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ ทั้งนี้ ผู้ส่งข้อเสนอหรือหัวหน้าโครงการวิจัยจะต้องรับผิดชอบต่อเนื้อหาในข้อเสนอโครงการหากมีการให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ หรือมีการใช้งานอุปกรณ์และเครื่องมือของ สดร. ในทางที่ผิด ซึ่งอาจนำไปสู่การตัดสิทธิ์การใช้งานกล้อง หรือตัดสิทธิ์การขอใช้งานกล้องได้
- ข้อมูลจากการสังเกตการณ์ จะถือเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้สังเกตการณ์หรือผู้ร่วมวิจัยเป็นเวลา 1 ปีหลังจบรอบสังเกตการณ์ จากนั้นข้อมูลจะถูกเผยแพร่ผ่านฐานข้อมูลวิทยาศาสตร์ของ สดร. หากผู้วิจัยต้องการขยายเวลาครอบครองกรรมสิทธ์ของข้อมูลมากกว่า 1 ปี สามารถติดต่อคณะกรรมการพิจารณาเวลาใช้งานกล้องได้

 

ผู้ที่สามารถส่งข้อเสนอโครงการได้
ผู้ส่งข้อเสนอโครงการขอใช้งานกล้องโทรทรรศน์ สามารถเป็นได้ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ แต่ควรมีผู้ร่วมวิจัยอย่างน้อยหนึ่งคนจากสถาบันในประเทศไทย เนื่องจากในการพิจารณาอนุมัติเวลาใช้งานกล้องโทรทรรศน์นั้น หากมีการจัดอันดับที่เท่ากันระหว่างสองโครงการขึ้นไป โครงการที่มีผู้วิจัยหรือผู้ร่วมวิจัยจากสถาบันในประเทศไทย จะถูกพิจารณาให้มีอันดับที่สูงกว่า
นอกจากนี้ คณะกรรมการพิจารณาเวลาใช้งานกล้องโทรทรรศน์ จะพิจารณาประวัติการใช้งานหรือประวัติการตีพิมพ์ผลงานวิจัยที่ใช้ข้อมูลจากกล้องโทรทรรศน์ของสดร. ในการพิจารณาด้วย

 

การส่งข้อเสนอการขอใช้งานกล้องแบบออนไลน์
ผู้ส่งข้อเสนอจะต้องกรอกใบสมัคร และส่งใบสมัครผ่านระบบออนไลน์ก่อนหมดเขตรับสมัคร
โดยก่อนที่สามารถจะสร้างข้อเสนอโครงการได้ ผู้ส่งข้อเสนอต้องสมัครบัญชีการใช้งานก่อน บัญชีการใช้งานจะต้องได้รับการอนุมัติโดยผู้ดูแลระบบก่อนที่ผู้ส่งข้อเสนอจะสามารถเข้าใช้งาน และเตรียมข้อเสนอโครงการได้ โดยบัญชีการใช้งานจะได้รับการอนุมัติภายในเวลา 24 ชั่วโมง และผู้สมัครบัญชีจะได้รับอีเมลล์แจ้งเตือนเมื่อบัญชีการใช้งานได้รับการอนุมัติ 
ผู้ส่งข้อเสนอต้องส่งข้อเสนอโครงการโดยการกดปุ่ม submit และหลังจากส่งข้อเสนอโครงการแล้ว จะไม่สามารถแก้ไขรายละเอียดโครงการได้อีก

สำหรับผู้ที่เคยส่งข้อเสนอโครงการแล้ว หรือเคยเปิดบัญชีการใช้งานแล้ว ไม่จำเป็นต้องเปิดบัญชีการใช้งานใหม่ และหากลืมรหัสผ่าน ผู้ใช้งานสามารถตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ได้ และเพื่อให้สะดวกต่อการจัดเตรียมข้อเสนอโครงการ ผู้ส่งข้อเสนอสามารถใช้ แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการในรูป MS office ได้ แต่คณะกรรมการพิจารณาเวลาใช้งานกล้องโทรทรรศน์จะไม่รับข้อเสนอโครงการในรูปแบบ MS office

 

การเขียนกิตติกรรมประกาศ
การตีพิมพ์ผลงานวิจัยทุกฉบับที่ใช้ข้อมูลจากหอดูดาวระยะไกล หรือกล้องโทรทรรศน์ทางไกลอัตโนมัติ ต้องระบุในกิตติกรรมประกาศดังนี้

“Based on observations made with the Thai Robotic Telescopes under program ID [ID], which is operated by the National Astronomical Research Institute of Thailand (Public Organization).”

ถ้ามีปัญหาหรือข้อสงสัย กรุณาติดต่อ proposal@narit.or.th